THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đức Tấn
Giới tính Nam
Email ndtandb1@gmail.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Bình 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hoài Lan
Giới tính Nữ
Email hoailan1994000@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vy Nữ Huỳnh Doanh
Giới tính Nữ
Email doanhvythien@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Âm nhạc
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Phước
Giới tính Nam
Email phuoctinhnhan@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lương Thị Phương
Giới tính Nữ
Email thuanlangau321@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Phượng
Giới tính Nữ
Email phuonglangau@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Thanh Quốc
Giới tính Nam
Email vothanhquoc1988@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mã Thị Trinh
Giới tính Nữ
Email thitrinhlangau@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Kiều Oanh
Giới tính Nữ
Email leoanhkhanhdu@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Chính
Giới tính Nữ
Email nhungchinhnguyen@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 154 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thụy Nhã Khanh
Giới tính Nữ
Email nhakhanh1983@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Còn
Giới tính Nam
Email nguyencon9@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 90 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên vy nu huynh doanh
Giới tính Nữ
Email doanhlangau@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Huỳnh Thu
Giới tính Nữ
Email huynhthu2002@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 153 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Thu
Giới tính Nữ
Email thulangau@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 139 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Email thuha3783@gmail.com
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 60 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn thị thoa
Giới tính Nữ
Email th.thoansty@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học La Ngâu
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn Dương Hảo
Giới tính Nam
Email haodoan61@gmail.com
Website http://violet.vn/haodoan8x
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Suối Kiệt
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 1751 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thúy Nga
Giới tính Nữ
Email lethithuynga191992@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đức Phú 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 6851 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Trinh
Giới tính Nữ
Email letrinh_hutl@yahoo.com.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Tánh Linh
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 20 (Xem chi tiết)