THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:37' 15-01-2013
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/BC-ĐK1 Đồng Kho, ngày 14 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO
Kết quả kê khai, xác minh về tài sản, thu nhập năm 2012

Theo đề nghị của thanh tra huyện tại công văn số 45/UBND-NC ngày 09/01/2013 về việc kê khai và báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012. Nay Trường Tiểu học Đồng Kho 1 báo cáo như sau:
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập:
a/ Các văn bản đã ban hành chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện:
Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP và Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ
b/ Số lượng người tham dự: 03 người
2. Kết quả kê khai tài sản, thu nhập:
- Thực hiện theo các công văn chỉ đạo trên, đã có bao nhiêu người thực hiện việc kê khai: 03 người
- Bao nhiêu người chưa kê khai: 0 người
- Bao nhiêu người chậm kê khai: 0 người
- Kết quả xử lý các đối tượng chậm kê khai: 0 người
3. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế:
Không
4. Các kiến nghị, đề xuất.
Không
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Thanh tra huyện Tánh Linh;
- Lưu VT.

Cao Thống Suý

 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.