THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÁC HỘI THI

Quyết định thành lập hội đồng thanh lí tài sản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:25' 30-03-2011
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 2030
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: 106/QĐ-ĐK1 Đồng Kho, ngày 10 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập hội đồng thanh lí tài sản đã xuống cấp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG KHO 1
Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngày 26/2/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về việcQuy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ biên bản kiểm kê tài sản cuối năm học 2009-2010;
Xét đề nghị của tổ trưởng tổ văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thanh lí tài sản đã xuống cấp của trường tiểu học Đồng Kho 1 gồm các ông bà có tên sau:
1- Cao Thống Suý - Hiệu Trưởng - Chủ tịch HĐ
2- Nguyễn Thị Hằng - CTCĐ, TPT Đội - PCT HĐ
3- Nguyễn Minh Thanh - T Trưởng 4-5 - Uỷ viên
4- Hồ Thị Bích Duyên - T Trưởng VP - Uỷ viên
5- Trần Thị An - Thanh tra nhân dân - Uỷ viên
Điều 2. Hội đồng thanh lí có nhiệm vụ thanh lý tài sản theo Quy chế quản lý tài sản của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1, bộ phận tài chính, kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Lưu: VT.


Cao Thống Suý
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.